Jakość wody

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ DO SIECI MIEJSKIEJ LEGNICY
 

WSKAŹNIKI FIZYKO-CHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Lp. Badany parametr Jednostka Zawartość LPWiK S.A.*
NDS wg normy
Polskiej** Unii Europ.
1 Barwa mg / l Pt <51) akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
2 Mętność NTU

<0,11)

1 akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
3 Stężenie jonów wodoru (pH)   7,5±0,02/20,10C 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5
4 Przewodność elektryczna właściwa w 25oC µS / cm 493 ± 15/25,00C 2500 2500
5 Zapach   Z1S (chlor) akceptowalny przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
akceptowalny przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
6 Amonowy jon mg / l 0,15 ± 0,04 0,50 0,50
7 Azotany mg / l 2,6 ± 0,7 50 50
8 Azotyny mg / l <0,011) 0,5 0,5
9 Chlor wolny mg / l 0,07 ± 0,023) 0,3 -
10 Mangan µg / l <301) 50 50
11 Żelazo µg / l <201) 200 200
12 Twardość ogólna CaCO3 mg / l 205 ± 2 60 - 500 -
13 Magnez mg / l 15 30 -125 -
14 Siarczany mg / l 60 250 250
15 Utlenialność z KMnO4 mg / l 0,76 ± 0,06 5 5
16 Chrom µg / l <4,04) 50 50
17 Kadm µg / l <0,304) 5 5,0
18 Miedź mg / l <0,00324) 2,0 2,0
19 Nikiel µg / l <5,04) 20 20
20 Ołów µg / l <1,04) 10 10
21 Suma THM µg / l <164) 100 100
22 Suma WWA µg / l <0,0244) 0,10 0,10
23 Suma pestycydów µg / l <0,404) 0,50 0,50

 

BAKTERIOLOGIA

24 Escherichia coli jtk / 100ml 0 0 0
25 Enterokoki kałowe jtk / 100ml 0 0 0
26 Bakterie grupy coli jtk / 100ml 0 0 0
27 Clostridium perfringens jtk / 100ml 0 0 0
28 Ogólna liczba bakterii w 22 ±20C jtk / 1ml 0 bez nieprawidłowych zmian -

 

TWARDOŚĆ WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA LEGNICY w I półroczu 2017

Rodzaj wody mval / l mmol / l mgCaCO3 / l Stopnie niemieckie Stopnie francuskie
Średnio twarda 4,2 2,10 210 11,76 21,0

 

SKALA OPISOWA TWARDOŚCI WODY

Rodzaj wody mval / l mmol / l mgCaCO3 / l Stopnie niemieckie Stopnie francuskie
Bardzo miękka 0 - 2 0 - 1,0 0 - 100 0 - 5,6 0 - 10
Miękka 2 - 4 1,0 - 2,0 100 - 200  5,6 - 11,2 10 - 20
Średnio twarda 4 - 6 2,0 - 3,0 200 - 300 11,2 - 16,8 20 - 30
O znacznej twardości 6 - 8 3,0 - 4,0 300 - 400 16,8 - 22,4 30 - 40
Twarda 8 - 10 4,0 - 5,0 400 - 500 22,4 - 28 40 - 50
Bardzo twarda >10 >5 >500 >28 >50

*   -  Wartości średnie za I półrocze 2017r.
**  -  W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

1) - Granica zakresu
2) - Granica oznaczania ilościowego
3) - Podana zawartość chloru, dotyczy wody w sieci wodociągowej
4) - Analiza zlecana - SGS Pszczyna

 

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie:

- wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ( Dz. U. z 2015r., poz. 1989 )

- wg Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83 EEC z dnia 3.XI.1998r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

powrót